باز هم من

اول از همه سلام....

میدونم باز هم غیبت های صغری کبری ی من گل کرده من از همه معذرت میخوام..

ولی اتفاقا بعضی وقتا اومدم پستی بزارم باز بیخیال شدم!ناراحت

ولی دیگه این بارو مجبور شدم باید یه چیزیو میگفتمافسوس 

از یه جایی به بعدفقط باید نگاش کنی...منتظر بمونی...

باید دعا کنی...باید دعا کنی تا یوقت نصیب کسی نشه...

مال یکی دیگه نشه...

جان؟؟

ته دیگ ماکارونی رو عرض میکردمخنثی

بععععله دیگه اینجوریاس..

بعد از اینهمه غیبت چه انتظاری از من داشتین هان؟زبانماچ

/ 1 نظر / 58 بازدید
صادق

حاضرم برات خانومم شکل ته دیگ بشم منو بخوری دورت بگردم